Košík je prázdny
+ Prejazd
- Prejazd
Iný dátum

Nákup traťových predplatných a výdaj žiackych mesačných cestovných lístkov na opakované cesty prostredníctvom Internetového obchodu ZSSK
(Aktualizácia: 01.07.2016)


Do polí Odkiaľ a Kam zadajte Vašu nástupnú a cieľovú stanicu.  V prípade, že cestujete alternatívnou trasou, zadajte do poľa Cez aj nácestnú stanicu.
Traťové predplatné cestovné lístky je možné zakupovať s týždennou alebo mesačnou platnosťou do vzdialenosti maximálne 210 km, pri žiackych mesačných cestovných lístkoch na bezplatnú prepravu je maximálna vzdialenosť 160 km.

Výber typu cestujúceho:
pre traťový predplatný cestovný lístok (TPCL) - typ cestujúceho obyčajný
pre žiacky/študentský mesačný cestovný lístok na bezplatnú prepravu - typ cestujúceho žiak/študent
pre žiacky/študentský týždenný alebo mesačný cestovný lístok - typ cestujúceho žiak/š.platiaci.
V prípade žiackych/študentských cestovných lístkov na bezplatnú prepravu sa zvolená trasa musí zhodovať so základnou, príp. doplnkovou trasou uvedenou na Preukaze pre žiaka/študenta vydanom ZSSK v papierovej podobe alebo trasou zapísanou v čipe študentského preukazu vo forme BČK.

Vyberte, či si želáte cestovať iba smerom tam (jednosmerná cesta), alebo aj smerom späť (spiatočná cesta).
V prípade typu cestujúceho obyčajný zvoľte aj požadovanú vozňovú triedu a časovú platnosť.

Zadajte začiatok platnosti cestovného lístka. Nákup je povolený najskôr 60 dní pred začiatkom platnosti cestovného lístka a najneskôr v deň začiatku jeho platnosti.

Pozorne vyplňte číslo BČK/preukazu. Do poľa zadávajte číslo, ktoré nájdete na BČK/preukaze podľa nasledovného vzoru (na obr. vyznačené v červenom kruhu).

TPCL je možné zakúpiť:
- na čipovú kartu BČK, a to zadaním čísla BČK (v tomto prípade bude TPCL zapísaný do čipu BČK, pri kontrole vo vlaku bude potrebná len BČK) alebo
- bez zápisu na BČK (v tomto prípade zadajte číslo identifikačného dokladu (občiansky preukaz alebo pas), ktorým sa preukážete vo vlaku spolu so zakúpeným TPCL).


    

    

Po vyplnení všetkých údajov kliknutím na tlačidlo Kúpiť pokračujte do nákupného košíka. Skontrolujte si parametre navoleného cestovného dokladu a v ďalšom kroku venujte pozornosť vyplňovaniu údajov cestujúceho. Zadané meno a priezvisko sa musí zhodovať s menom zobrazeným na BČK/preukaze, ktorého číslo ste zadali pri nákupe.
Nákup cestovného lístka dokončite štandardným spôsobom výberom platobného kanála a zaplatením za nákup.

V prípade výdaja žiackeho mesačného cestovného lístka na bezplatnú prepravu je potrebné v údajoch o cestujúcom zadať aj registračné číslo cestujúceho. Nájdete ho v pravom dolnom rohu Preukazu vydaného ZSSK (zvýraznené na obr. žltou farbou), v prípade internetovej registrácie sa registračné číslo nachádza po prihlásení do zákazníckeho konta v časti Registrácia cestujúceho. Po úspešnom overení registračného čísla a vyjadrením súhlasu s obchodnými podmienkami bude ITD vygenerovaný a zaslaný na e-mail.

Preukazovanie sa vo vlaku:
Typ cestujúceho obyčajný so zápisom na BČK – vo vlaku sa preukazujete BČK, na ktorú ste si cestovný lístok zakúpili. V prípade, ak prvú cestu nastúpite už v deň zakúpenia cestovného dokladu, vo vlaku je potrebné pre kontrolné účely predložiť aj ITD s 2D kódom v papierovej alebo elektronickej forme. Pri ďalších cestách alebo ak máte lístok zakúpený v predpredaji postačuje preukazovanie sa BČK.

V prípade mimoriadností pri kontrole vo vlaku platia ustanovenia PP ZSSK: ak nie je možné úspešne načítať BČK, sprevádzajúci personál uzná vo vlaku cestovný lístok iba v prípade, ak cestujúci predloží doklad o zaplatení TCL (ITD v papierovej alebo elektronickej forme).

Typ cestujúceho obyčajný bez zápisu na BČK – vo vlaku sa preukazujete ITD v tlačenej alebo elektronickej forme. K zakúpenému ITD je potrebné predložiť identifikačný doklad s fotografiou, ktorého číslo je na ITD uvedené.

Typ cestujúceho žiak/študent – vo vlaku sa preukazujete ITD s 2D kódom v papierovej alebo elektronickej forme. Takisto je potrebné predložiť Preukaz pre žiaka/študenta vydaný ZSSK v papierovej forme alebo žiacky/študentský preukaz vo forme BČK, ktorého číslo je na ITD uvedené.

Zakúpený cestovný lístok je možné z dôvodu na strane cestujúceho vrátiť výlučne online – prostredníctvom formuláru iba pred začiatkom platnosti cestovného lístka. Prípadný návratok po odpočítaní storno poplatku bude poukázaný bezhotovostne na bankový účet do 30 dní od podania žiadosti.